BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

9 april 2013 – Spontaan “ja” zeggen, betekent dat je het ook moet doen. Daarom zit ik me nu af te vragen wat de raakvlakken zijn tussen Broedplaatz en mijn werk. Met plezier overigens.

Broedplaatz is een twitter en blog initiatief van Brabantse burgers om mensen met een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of niet aangeboren hersenletsel meer zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat een positieve bijdrage aan het verdwijnen van stigma’s die er zoal bestaan.

Ik had de eer met een aantal van deze twitteraars in gesprek te gaan. Het in gesprek gaan met elkaar vind ik belangrijk.

Met de beleidsterreinen zorg, welzijn en maatschappelijke opvang kom ik bijna dagelijks in contact met onder andere senioren, verstandelijk gehandicapten, actieve burgers, vrijwilligers en hun zorgverleners en bestuurders.

Het is zeker waar dat de bovengenoemde doelgroepen minder gemakkelijk in beeld zijn. Maatschappelijk gezien hebben zij een minder hoog ‘knuffelgehalte’’ dan bijvoorbeeld 85-jarigen of mensen met het syndroom van down.

Als raadslid heb ik me er daarom ook telkens sterk voor gemaakt deze groep niet te vergeten bij het beleid en ook regelmatig met  mensen uit deze doelgroep te praten. En ja, er zijn diverse stigma’s over de doelgroep. En ja, ook nu ik wethouder ben, werk ik er graag aan mee om deze te verminderen.

Zo heb ik erg aangedrongen op een rol voor (ex-) verslaafden bij de discussie die ik onlangs heb gevoerd met bewoners van de Tilburgse wijk Armhoef over de komst van een voorziening voor verslaafden in hun wijk. Tijdens de besprekingen met de gemeenteraad heeft ook een vertegenwoordiger namens de cliënten gesproken. Dit heeft absoluut een positieve bijdrage gehad op het dossier. Maar wat ik in deze discussie ook erg belangrijk vind, is dat deze inspraak een positieve bijdrage heeft geleverd aan meer begrip en het wegnemen van vooroordelen.

In mijn gesprekken met vertegenwoordigers van cliëntenraden over de toekomst van de WMO trof het mij dat het wegnemen van stigma’s en vooroordelen een belangrijke drijfveer is. Daar waar je verwacht dat mensen zich vooral inzetten voor hun rechten en belangen, wordt bevlogen gesproken over het belang van “onder gewone mensen komen”, gewone aandacht en gewoon kunnen meedoen. Ik heb ooit de woorden uitgesproken dat ik ervan overtuigd ben dat iedereen beperkingen heeft, maar dat niet iedereen even goed met eigen en andermans beperkingen kan omgaan.

Door meer te werken vanuit wijken en buurten, door meer nadruk te leggen op “het gewone leven is van en voor iedereen” hoop ik dat we in Tilburg een sociale infrastructuur behouden en versterken die dan ook echt en daadwerkelijk van en voor iedereen is. Mijn droom is dat we collectieven van mensen hebben die anderen helpen en geholpen worden.

Ik realiseer mij dat hiervoor nog veel werk te doen is. Ik ga graag in gesprek met iedereen die met goede ideeën hiervoor bij mij komt en wil mij hiervoor graag inzetten. In mijn jeugd was er de campagne “ooit een normaal mens ontmoet” met de bekende spiegelende poster. Op mij heeft deze campagne een onuitwisbare indruk gemaakt.

Marjo Frenk
wethouder zorg, welzijn en maatschappelijke opvang gemeente Tilburg
@marjofrenk

0