Hierbij zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Lotte en ben 28 jaar. Ik woon op mezelf in…

Het zal jullie niet zijn ontgaan, staatssecretaris Van Ark (VVD) heeft een voorstel ingediend waarbij ze vraagt om invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Daarmee zegt de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bij te dragen dat er op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk kunnen.

In de Kamerbrief van 27 maart 2018 schrijft ze dat mensen met een arbeidsbeperking nu te veel aan de kant staan en dat het kabinet de ambitie heeft om deze groep zoveel als mogelijk aan het werk te helpen. Werk biedt bestaanszekerheid en draagt bij aan het voorkomen van schulden, armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast levert werk sociale contacten op en bevordert het de persoonlijke ontwikkeling. Niet te vergeten heeft het ook een positieve invloed op onze gezondheid en ons geluksgevoel (Rijksoverheid.nl)

Geweldig voorstel zou je denken, toch? Met bovenstaande ben ik het volledig eens, werken is zeker belangrijk en heeft veel positieve effecten! Het is dan ook zeker van belang dat zoveel mogelijk mensen kunnen en mogen deelnemen aan het arbeidsproces. Helaas heeft dit voorstel ook een keerzijde die mijns inziens onvoldoende wordt belicht. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen heeft dit namelijk de volgende consequenties:

  • Werkgevers mogen mensen met een beperking onder het minimumloon betalen.
  • Een eventuele aanvulling vanuit gemeente wordt geweigerd bij spaargeld en/of werkende partner.
  • Pensioenrecht komt te vervallen.
  • De aanvraag van een WIA- en/of WW-uitkering wordt bemoeilijkt.
  • Met dit initiatief hoopt staatssecretaris Van Ark volgend jaar al €10 miljoen euro te hebben bespaard, oplopend tot €40 miljoen in 2021 en €500 miljoen op de lange termijn in 2050 (Wij Staan Op!, 2018)

Wanneer ik bovenstaande opsomming lees, dan is het plan niet zo rooskleurig als de staatssecretaris beweert maar wordt het voor mij een mensonwaardig plan, een horrorplan! Wanneer het minimumloon wordt losgelaten voor arbeidsbeperkten ben je dus “minder waard”, zo zie en voel ik dat. Naast dat dit niet goed voelt, vind ik het discriminerend. Artikel 1 van De Nederlandse Grondwet: “Gelijke behandeling en discriminatie verbod” wordt hier naar mijn idee dus geschonden!

Daarnaast vind ik dit voorstel niet passen bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wat door Nederland is geratificeerd in juli 2016. Doel van dit verdrag is het beschermen, waarborgen en bevorderen van de mensenrechten voor deze groep. In dit verdrag staat beschreven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In eerste instantie krijg je inderdaad de indruk dat het onze positie ten goede komt, maar als je de kleine lettertjes leest lijkt dit niet het geval.

Wie mijn eerdere blogs heeft gelezen weet dat ik erg gemotiveerd en leergierig ben en niets anders wil dan participeren in de maatschappij. Om dit op een prettige en volwaardige manier te kunnen doen, is het wel van groot belang dat de overheid mij de mogelijkheden biedt en laat zien dat ik als “volwaardig mens” wordt gezien en beschouwd. Wanneer dit plan daadwerkelijk wordt aangenomen, voelt het alsof ik “anders ben” en niet gelijk wordt behandeld met anderen werkende Nederlanders in een vergelijkbare positie en -functie.

Ik hoop dan ook van harte dat mevrouw Van Ark inziet dat haar plan mensonwaardig is en niet past binnen een maatschappij waarin participatie, autonomie en onafhankelijkheid centraal staan. Ik wens een eerlijke oplossing waarbij iedereen gelijk wordt behandeld en waarin participatie op een positieve manier wordt aangemoedigd.

Ben je het met mij eens en vind je de plannen ook oneerlijk? Teken dan de petitie en laat weten dat je tegen het voorstel bent en voor gelijke kansen! Alvast bedankt Je kunt een link vinden op: www.wijstaanop.nl. Hier vind je ook meer informatie over dit onderwerp.

Ik wil de jongeren van Wij Staan Op! bedanken voor het starten van deze petitie en het goede werk waarin jullie laten zien dat “wij” heel graag willen participeren, maar…. dan wel met dezelfde rechten en kansen als ieder ander.

+3